OPKH:N TOIMINNASTA

By Ressun OPKH • Luokittelematon / Uncategorized • 9 Jan 2014

OPKH teetti joulukuussa kyselyn Ressun opiskelijoille, jonka avulla pyrittiin selvittämään opiskelijoiden suhdetta OPKH:n toimintaan sekä kehittämään sitä. Näin alkuun haluan kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Vastauksia tuli yhteensä noin 300.

Hallitus sai runsaasti kiitosta opiskelijoilta avoimuudestaan päätöksenteossa. Lisäksi opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä syksyn tapahtumiin, kuten Ressuweeniin, Terveyspäivään, Alexander Stubbin vierailuun sekä hallituksen ylläpitämään perinteiseen joululakenteriin. Hallituksen järjestämä ruokalavalvonta herätti tunteita puoleen ja toiseen. Ilmeni kuitenkin useita väärinymmärryksiä ja tietokatkoja, joita pyrin tällä tekstillä oikaisemaan.

Useille opiskelijoille oli epäselvää, miksi Vohvila ei ole ympärivuotinen konsepti. Vohvila on perinteisesti yksi keväisen kulttuuriviikon keskeisistä tekijöistä. Temaattisen luonteensa vuoksi ei olisi tarkoituksenmukaista, että vohveleita myytäisiin käytävillä vuoden ympäri. Lisäksi opiskelijoiden keskuudessa on havaittu selkeä “vohvelisaturaation” ylittyminen viimeistään kolmantena myyntipäivänä, eivätkä leivonnaiset enää juuri maistu.

Kysymyksiä heräsi myös rakkaan koululehtemme painamisesta. Täten vahvistan käytävillä liikkuneen huhutiedon siitä, että Pärskeitä ei ole OPKH:n painattama ja kirjoittama lehti, vaan sillä on omat toimittajansa, kuvaajansa ja graafikkonsa työn takana. Emme siis voi ottaa kunniaa tästä laatujournalismin helmestä. Muistutan myös, että OPKH ei vastaa minkään risteilyjen järjestelyistä, vaan niiden takana ovat pääsääntöisesti koulun toimikunnat. Hallitus on myös luopunut kahvikoneen pitämisestä koulussa viime vuonna, sillä sen vuosittaiset ylläpitokustannukset tuottivat nelinumeroista tappiota eikä rahaa juuri jäänyt muihin asioihin.

Olen surullinen siitä, että jotkut opiskelijat kokevat hallitusedustajat klikkiintyneeksi ja ylimieliseksi porukaksi, joihin on vaikea ottaa yhteyttä. Haluan painottaa, että hallitus tekee työtänsä koulun yleisen viihtyvyyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, ja haluaa ottaa huomioon kaikkien opiskelijoiden mielipiteet ja ehdotukset. Siksi haluan kannustaa opiskelijoita kysymään joltakin hallituslaiselta suoraan, jos on jotain askarruttavaa mielessä tai haluaa vaikkapa jakaa hienon tapahtumaidean. Lisäksi muistutan kellarikerroksen OPKH-postilaatikosta, johon kaikki voivat jättää palautetta tai ideoita hallitukselle luettavaksi. Jos haluat yhteydenoton, muistathan kirjoittaa nimesi ja yhteystietosi mukaan.

Tänä vuonna hallitus on pyrkinyt panostamaan koulun viihtyvyyteen ja toimintaan muun muassa tekemällä uusia, haluttuja hankintoja. Tällaisia olivat esimerkiksi musikaaliproduktioita varten hankitut headset-mikrofonit ja kuntosalin dippiteline. Lisäksi hallitus tuki taloudellisesti koulun kerhoja ja ryhmiä heidän hakemuksensa perusteella. OPKH pyrkii tukemaan koulun monipuolista kerhotoimintaa, joten jos sinulla on ideoita ja toiveita, ota hallituslaiseen yhteyttä! Työn alla on myös uusien sohvien hankkiminen koulun käytävälle.

Jos hallituksen päätöksenteko kiinnostaa, olet tervetullut seuraamaan kokouksia ja esittämään siellä mielipiteesi. Kokouksissa ilmoitetaan hyvissä ajoin Facebookissa sekä hallituksen infotaululla kellarissa. Jos et pääsyt mukaan toimintaan syksyn haussa, asetu ehdolle kevään täydennyshaussa keskiviikkona 25.2. klo 11.50 Juhlasalissa, kun abiedustajat jäävät ansaitulle lukulomalle. Pyrimme vastaisuudessa takaamaan vuorenvarman tiedonkulun ilmoittamalla toiminnasta ryhmänohjaajatuokioiden yhteydessä sekä käyttämällä koulun Info-TV:tä hyväksi. Näistä jälkimmäinen idea oli erään opiskelijan ehdotus hallituksen kyselyssä – äänenne siis todella on kuultavissa!

Ps. Huhujen vastaisesti OPKH ei ole käyttänyt kassaansa loppuun. Tällä hetkellä tilillä on rahaa n. 4000 euroa, joka on enemmän kuin useimpina vuosina on ollut koko vuoden rahoittamiseen. Tämä ja muut hallituksen faktat löytyvät tuoreista kokouspöytäkirjoista.
Pps. Muista seurata OPKH:n Instagramia nimimerkillä Ressunopkh!

Talvisin terveisin,

Simo Nuuttila
OPKH:n puheenjohtaja
simonuuttila@gmail.com
@SimoNuuttila

Regarding Student Council Activities

Last December, the Student Council organized a survey, the purpose of which was to clarify the students’ relations to the Council’s activity, as well as to improve said relations. To start with, I would like to thank all who participated in the inquiry. We received about 300 replies.

The Council received abundant thanks from students with regard to transparency in decision making. In addition, students were particularly satisfied with the events of the past autumn, such as Ressuween, The Health Day, Alexander Stubb’s visit, and the Student Council’s traditional advent calendar. The Council-organized cafeteria monitoring received mixed reactions. Regardless, certain misconceptions and faults in communication were exposed, and the intent of this text is to correct them.

It was unclear to many students, the reason as to why “Vohvila” (the waffle café) is not a year-round concept. Vohvila is, traditionally, one of the spring’s Culture Week’s primary attractions. Due to its thematic nature, it wouldn’t be appropriate for waffles to be sold in the corridors throughout the year. Additionally, a clear crossing of a “waffle saturation” has been observed amongst the students, taking place at latest on the third day of sale, and the pastries cease to be in high demand.

Questions also arose regarding the printing of our beloved school paper. It is therefore, that I confirm the corridor-traversing rumor that Pärskeitä is, in fact, not published or written by the Student Council, but that it has its own journalists, photographers, and graphic artists behind it. As such, we cannot assume the glory of having created such a gem of quality journalism. I will also remind that the Student Council is not responsible for the organization of cruises, but instead they are primarily hosted by the school’s various committees. The Council has also foregone the keeping of the coffee machine last year, due to its annual upkeep costs generating four-digit losses, and money not being quite left over for other things.

I am upset by the fact that some students consider representatives of the Council to be a clique-oriented and self-centered group, who are difficult to contact. I want to emphasize that the Council does its work with the intent of upholding and improving the general enjoyment of the school, and wishes to take into account the opinions and suggestions of every student. Therefore, I encourage students to ask some Council member directly, if they are perplexed by something or if they want to share a nice event idea. Additionally, I remind of the Student Council’s postbox on the basement floor, where everybody can leave feedback or ideas to be read by the Council. If you wish to be contacted, remember to write your name and contact information along with your mail.

This year the Council has strived to improve the school’s comfort and performance, such as by making new, desired acquisitions. These included headset microphones for musical productions and the dip station in the school’s gym. In addition, the Council gave financial support to clubs and groups based on their requests. The Student Council aims to support the school’s varied club activities, so if you have ideas or requests, contact the Council! The purchasing of new couches for the corridors is also under way.

If you’re interested in the Council’s decision making, you’re welcome to accompany our meetings and present your ideas there. The meetings are announced in good time on Facebook as well as the Council’s notification board in the basement. If you didn’t get to join the action during the autumn elections, nominate yourself for the spring supplemental elections on Wednesday, the 25th of February at 11:50 in the Juhlasali Hall, as third-year members go on a well earned study break. In the future we will ensure a solid information stream by informing of activities during group meetings as well as by making good use of the school’s Info-TV. The latter idea was a suggestion by a student in the Council’s survey, so your voice really is heard!

Ps. Contrary to rumors, the Student Council has not spent all of its allotted budget. At the time of writing, the account is sitting on roughly 4000 euro, which is more than what previous years have had for the entire year. This and other Council-related facts are found in new meeting transcripts.

Pps. Remember to follow the Student Council’s instagram, named Ressunopkh!

With wintry regards,

Simo Nuuttila
President/Chairman of the Student Council
simonuuttila@gmail.com
@SimoNuuttila

One Response

  1. Pingback: RESSUN OPKH » Blog Archive » OPKH-KOKOUS 9.1.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>