OPKH-KOKOUKSET 12. & 25.2.

By Ressun OPKH • Kokoukset / Meetings • 28 Feb 2014

Hei ressukat!

OPKH on viime aikoina kokoustanut ahkerasti: ennen abien lähtöä 12.2. sekä kevätkokouksessa 25.2. Tässä taas yhteenveto siitä, mitä on saatu aikaan!

12. päivän kokouksessa abijäsenten lähtöä juhlittiin nyyttärein. Talousasioiden helpottamiseksi päätettiin laatia maksukaavake hallituksen jäsenien käyttöön. Ystävänpäivää ja kevätkokousta valmisteltiin ja hallituksen jättäneen Henna Joensuun tilalle korotettiin Tara Tanabe varsinaiseksi jäseneksi. OPKH päätti ottaa kevätkokouksessa esille mahdollisuuden korottaa varajäsen varsinaiseksi jäseneksi ilman äänestystä kevätkokouksessa. Hallitus keskusteli myös 22.1. pidetystä eurovaalipaneelista, toimikuntien narikkapalkkioista ja koulun tasa-arvosuunnitelmasta MIHAn johdolla. Kopin sääntöihin päätettiin lisätä, että OPKH:lla on oikeus tyhjentää koppi muista hallitukseen kuulumattomista opiskelijoista, mikäli hallitus itse tarvitsee työrauhaa. Toimikunnat voivat kokoustaa kopissa hallituslaisen luvalla. Koppivastaavat jakavat vastaisuudessa herkemmin porttikieltoja sääntörikkojille. Kulttuuriviikolle ja KevätHizzille valittiin työryhmät.

Kevään yleiskokous 25. helmikuuta pidettiin juhlasalissa, jonne kertyikin paljon opiskelijoita äänestämään uusien hallituslaisten valinnassa. Aluksi esiteltiin OPKH:n jäsenet vastuualueineen sekä esitys varajäsenten korottamisesta, joka hyväksyttiin yksimielisesti: näin ollen Emma Luoto korotettiin varsinaiseksi jäseneksi. Seuraavaksi oli ehdokkaiden vuoro kertoa itsestään ja yleisön suorittaa äänestys! Ääntenlaskennan aikana talousvastaava Ella Hellberg kävi läpi taloustilanteen, jota puheenjohtaja Simo kuvaili aurinkoiseksi :) Simo jatkoi esittelemällä hallituksen osavuositoimintakertomuksen. Edellisistä lisää kokouspöytäkirjassa.

Äänet laskettuaan OPKH esitteli uudet jäsenensä: Miina Virtanen, Essi Aarnio ja Outi Salonen, sekä varajäsenet Katri Vartia ja Jonna Auvinen!

Lopuksi muistutettiin, että kaikki opiskelijat ovat tervetulleita kokouksiin, ja heidän ideoitaan otetaan lämpimästi vastaan! Nykäise hallituslaista hihasta, laita viestiä tai postia OPKH:n postilaatikkoon kellarikerroksessa tai tule paikalle seuraamaan kokousta, jos mielessäsi on jokin asia, johon haluaisit vaikuttaa. Seuraava kokous pidetään torstaina 6.3. klo 11.50 (1. koodilla), tervetuloa!

Hello Ressus!

The Student Council has recently conducted frequent meetings: once before the third year students left, and again in the Spring Meeting. Here is a summary of what we’ve accomplished!

On the meeting of the 12th, the departure of the third year students was celebrated with a potluck. In order to ease finances, the Council decided to draw up a payment form for use by the Council members. Valentine’s day and the Spring Meeting weree prepared for , and in place of the recently departed member Henna Joensuu, Tara Tanabe was promoted. The Student Council decided that they should, in the Spring Meeting, bring up the possibility of promoting a reserve member into a fully-fledged member without election in the Spring Meeting. The Council also discussed the Euro Parliamentary Election Panel, the committees’ cloakroom payments, and the school’s plan for equality as led by MIHA. It was decided to add to the Koppi rules that a Student Council member has the right to remove other students from the room, in the event that the person needs a quiet place to work. Committees can meet in the Koppi with the permission of a Council member. In the future, members responsible for the Koppi will assign more bans to people who break the rules. Additionally, the Culture Week and SpringHizzi were chosen task forces.

The Spring Meeting was held on the 25th of February in the Juhlasali hall, to which several students gathered to vote for new Council members. First, the current members and their areas of responsibility were introduced, and the reserve member promotion idea was suggested, which was approved unanimously; as such Emma Luoto was automatically promoted to a full time member. After that, it was time for the candidates to introduce themselves and for the audience to vote! As the votes were counted, Ella Hellberg, the one in charge of finance, went over the Councils financial situation, which chairman Simo Nuuttila described as sunny :) Simo continued with a recounting of the Council’s activities. More of these in the meeting transcript.

After counting the votes, the Council announced its new members: Miina Virtanen, Essi Aarnio, and Outi Salonen, as well as the reserves Katri Vartia and Jonna Auvinen!

Finally it was reminded that all students are welcome to the meetings, and their ideas are warmly welcomed! Talk to a member in the corridor, send us a message or mail to our mailbox in the basement, or join our meetings, if you have something you would like have an effect on. The next meeting will be on Thursday 6.3 at 11.50 (Code 1), you’re welcome to attend!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>