OPKH-KOKOUKSET 6.3. & 7.4.

By Ressun OPKH • Kokoukset / Meetings • 18 Apr 2014

Hei kaikki!

OPKH on uudistuneella kokoonpanollaan kokoontunut nyt kahdesti: 6. maaliskuuta ja 7. huhtikuuta. Taas seuraa yhteenveto kokousten pääkohdista!

6.3. pidetyssä kokouksessa tarkastettiin taloustilanne kuten tavallisesti, valittiin Essi Aarnio kolmanneksi koppivastaavaksi ja sovittiin Water-opiskelijakuntafestivaaleille 5.-6.4. osallistumisesta. Kokouksessa pohdittiin, miten halukkaat opiskelijat saataisiin paremmin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia. Päädyttiin siihen, että työryhmät voivat itse tilanteen mukaan päättää parhaasta toimintatavasta.

Seuraavaksi aiheena oli Huipputapaaminen 2014, joka kokoaa lukiolaiset, mepit ja asiantuntijat keskustelemaan Euroopan kansalaisuuden ja vaikuttamisen teemoista luoden vision Euroopan tulevaisuudesta. Joka koulusta edustajia mahtuu max. 2 opiskelijaa. Kouluamme edustamaan äänestettiin Paula Pirinen ja Riikka Ilmonen. Keskusteltiin kolmannen kerroksen sohvatilanteesta, ja Essi Aarnio ja Aaro Tarvainen ottivat tehtäväkseen etsiä uutta sohvaa. Sohvan tulee olla paloturvallinen. Kouluumme suunnitellaan parhaillaan peruskorjausta, joka on määrä toteuttaa vuonna 2016 tai 2017. OPKH tarjoaa täyden tukensa remontin edistämiselle, ja pyrkii aktiivisesti viemään asiaa eteenpäin päättäjätasolle.

Sitten keskusteltiin perinteisestä kulttuuriviikosta, joka järjestetään 28.4. – 30.4. Kulttuuriviikon teemana on 80–luku ja tietysti mukana on myös perinteinen Vohvila. Kulttuuriviikon budjetista ja ohjelmasta keskusteltiin alustavasti. RessuTalent järjestetään 9.5.

***

7.4. pidetyssä kokouksessa talouskatsauksen jälkeen siirryttiin keskustelemaan kulttuuriviikosta tarkemmin. Opiskelijoiden toivotaan pukeutuvan teeman mukaisesti eli kasarityyliin ;) Vohvilaa varten ostettiin 170 euron monitoimikone, joten tästä lähin taikina syntyy entistä kätevämmin. Grillausiltapäivä sovittiin pidettäväksi 27.5. Ruttopuistossa ja sinne ostetaan kaksi uutta pallogrilliä. Koulussamme pidetään 15.5.2014 maanlaajuiset varjoeurovaalit.

Aiheena oli myös OPKH-sääntöjen taloudellista toimintaa koskevan kohdan tulkinta: ”Toimintansa tukemiseksi opiskelijakunta vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia ja harjoittaa taloudellista toimintaa ja varainkeräystä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kuitenkin siten, ettei liiketaloudellisen voiton tavoittelu ole opiskelijakunnan päätarkoitus.” Tämänhetkinen tietomme tilikäytännöistä on kuitenkin ristiriidassa edellä siteeratun säännön kanssa. Tietomme mukaan hallituksen tilin täytyy olla tyhjä tämän lukuvuoden loppuun mennessä. Hallitus ei ole kuitenkaan yhdistys, eikä sen päätarkoitus ole voiton tekeminen vaan opiskelijakunnan etujen valvominen. Käyttötilillä on tällä hetkellä karkeasti yli 2,500 euroa, eikä hallitus löydä pätevää syytä, miksi emme voisi säästää ylijäävät rahat kesän yli seuraavalle lukuvuodelle, jolloin toiminnan aloittaminen syksyllä helpottuisi.

OPKH osallistui Water–opiskelijakuntafestivaaleihin, jotka järjestetiin Seinäjoella 5.-6.4. Tapahtumaan osallistuneet jakoivat kokemuksiaan muiden jäsenten kanssa, ja sen todettiin olleen monipuolisesti hyödyllinen ja antoisa sekä edistäneen hallitusten toimintaa luovasti.

Koulussamme vieraili perjantaina 11.4. turkkilaisia Comenius-projektilaisia. OPKH sopi jäsenten esittelevän heille koulua.

Hey everybody!

The Student Council now has, with its newly updated membership, convened twice: on the 6th of march and 7th of April. Here’s a summary of the events!

In the 6.3 meeting, the financial situation was checked, as always, Essi Aarnio was chosen to be the third member in charge of the Koppi, and decisions were made regarding attendance of the 5.-6.4. Water-opiskelijakuntafestivaali (student council festival). The concept of student interaction in planning and organizing events was discussed, and a decision was made that task forces could make such decisions depending on the circumstances.

The next topic was Huipputapaaminen 2014, which is a meeting of students, MEPS, and experts for the purposes of discussing European citizenship and influence, and creating a vision for Europe’s future. Each school sends a maximum of two representatives, and Paula Pirinen and Riikka Ilmonen were elected to represent ours. After that, we discussed the third floor’s couch situation, and Essi Aarnio and Aaro Tarvainen took it upon themselves to seek out a new couch. The couch is to be fireproof. A complete renovation of the school is being planned, which is to be carried out in 2016 or 2017, and the Council is offering its full support in advancing these plans to their finishing stages.

Then there was discussion of the traditional Culture Week, which will be held on 28.4.-30.4. The week’s theme is the 80’s, and with it comes the traditional vohvila (waffle cafe). The Culture Week’s budget and programming were tentatively discussed. RessuTalent will be held on 9.5.

***

In the meeting of 7.4., after financial overviews, the Culture Week was further discussed. Students are encourage to dress according to the theme, which is the 80’s. A 170€ multipurpose machine was purchased for the vohvila, enabling advanced batter creation. The barbecue afternoon was decided to be held on 27.5. in Ruttopuisto, for which two additional kettle grills were purchased. On the 15th of May, our school will participate in the nationwide mock EU election.

Another topic was an interpretation of the Council’s rules regarding financial activities. According to the rules, the Council is not to generate a financial profit, and currently the Council makes sure to not have excess money left over between school years. As of now, the Council has over 2,500€ at its disposal, and doesn’t find there to be a reason or rule stating that it cannot hold onto that money over the summer, in order to ease resuming activities in the autumn.

The Student Council participated in the Water-festival, which were held at Seinäjoki on April 5th-6th. The involved members shared their experiences with the rest of the Council, and the festival was deemed to have been diversely helpful in creatively furthering the Council’s operations.

On Friday 11.4., our school had Turkish vistors as a part of the Comenius-project. The Council decided upon the members who would showcase the school.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>